Buejakt,- noe for meg?

Buejakt,- noe for meg?

 

Enten du er en erfaren jeger med ønske om en mer utfordrende jakt, eller en "fersking" som ønsker adrenalinfylte opplevelser, bør du ikke avskrive buejakt før du har satt deg inn i hva dette er!

 

Jakt med pil og bue var den jaktformen våre forfedre praktiserte i sin kamp for tilværelsen. Da kruttvåpen ble introdusert fortrengte disse pil & bue. Med et kruttvåpen i hendene kunne jegeren felle vilt på lengre avstander, og dette var en klar fordel for datidens jegere som var avhengig av jakten for å overleve.

 

I vår tid er det vel ingen som er avhengig av om vilt felles eller ei. Overlevelse er ikke lenger avhengig av jaktresultat. Jaktutøvelse er blitt en fritidssyssel for det moderne mennesket, og en meget viktig del i forvaltningen av våre naturressurser.

 

Jakt med pil & bue er forbudt i dagens Norge. Da myndighetene reviderte lovteksten for mange år siden, tilkom teksten om at våpen drevet av krutt var det eneste lovlige. Buejegermiljøet var svært lite på den tiden, og få forstod konsekvensen av den nye loven, nemlig at buejakt pr. definisjon nå var forbudt. I 1988 ble Norges Buejegerforbund stiftet. Dette forbundet hadde som mål å få gjeninnført buejakt som lovlig jaktform, et mål de har den dag i dag.

 

I øvrige land har antall buejegere vokst kraftig over flere år. Særlig i USA er buejakt ansett å være "the ultimate way of hunting", men også i vårt naboland Danmark og de fleste andre europeiske land jaktes det mye med bue. Nok en gang har Norge inntatt rollen som "anderledeslandet". Det som derimot er synd, er at standpunktet er tatt uten faglig forankring.

 

Buen som jaktvåpen har begrensninger ift skyteavstand, avdrift og flygebane. Jegeren må tettere inn på viltet for å kunne sette en forsvarlig pil, og viltet med sine sanser, er slett ikke lett å overliste. Som buejeger må man være mer bevisst på hvordan terrenget brukes til egen fordel. Vindretning, kamuflasje, bevegelse og egen tålmodighet er viktige faktorer man må forholde seg til. Likeledes må jegeren kjenne til buens begrensninger. Pilens gjennomtrengingsevne er det derimot ikke noe å si på. Den kan sidestilles med et prosjektil skutt ut av et kruttvåpen.

 

Pilens drepeevne er effektiv men helt annerledes enn geværkulens. Der kulen ekspanderer, gir sjokkeffekt og "brenner" en sårkanal gjennom viltet, avgir pilen en ren og stor snittflate. En pil som passerer gjennom brystet på et dyr gir et umiddelbart blodtrykksfall eller en rask utblødning. Dyret mister bevisstheten etter få sekunder og faller om. Statistikk viser at en tredjedel av bueskutt vilt løper mindre enn 25 meter etter at de er påskutt. En jaktpil gir ingen eller liten smertereaksjon hos det påskutte dyret. Det er vanlig at et beitende dyr bare ser opp et lite øyeblikk etter at det er truffet, for så å falle om dødt noen sekunder senere. Situasjonen kan sammenlignes med at en selv ikke merker at en har skåret seg på noe skarpt før en ser at man blør kraftig.

 

Teknisk sett har buen utviklet seg i samme takt som andre jaktvåpen. Nåtidens jaktrifler er mer effektive enn fortidens flintvåpen. Slik er det også når det gjelder jaktbuen. Et jaktvåpen som, når man treffer riktig, er 100% dødelig kan ikke være særlig primitivt. Den som med primitivitet tenker på at pilen drives med muskelkraft og ikke av en krutteksplosjon, bør tenke på at feller og snarer faktisk er lovlige jaktredskaper i Norge.

 

Vi vet at en moderne jaktpil har like god gjennomslagskraft som kulen fra en storviltrifle. Det viser skytetester på både levende og døde dyr. Under forutsetning for at jakt utøves innenfor de avstander som våpenet tillater, er treffsikkerheten for en jaktbue den samme som for en rifle. De fleste buejegere har på 20 meters avstand, den samme treffsikkerheten som en riflejeger har på 100 meter. Buejegeren skyter heller ikke på vilt i bevegelse og har derfor til sammenligning svært liten skadeskytingsprosent.

 

I dag er rundt 500 nordmenn medlemmer av Norges Buejegerforbund. De fleste av disse jakter på tradisjonell måte i Norge som øvrige norske jegere, men reiser ofte utenlands for å jakte med bue.

Antall bueskyttere i Norge er derimot mange av. De fleste byer har en eller flere bueklubber og mange har dette som idrettsgren.

 

Om du ønsker å gjøre deg mer kjent med bueskyting og buejakt bør du ta kontakt med en lokal bueskytterklubb. Her vil du kunne få informasjon om den jaktformen som ligger mitt hjerte nærmest.

 

Du kan også gå inn på Norges Buejegerforbunds hjemmeside for mer informasjon.